Özel Adana Kalite

Bu sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 

Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık

hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma

Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikâyet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Düşünce belirtme

Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, hakkı vardır.

Site Tasarım & Uygulama

Dilek İnternet Teknolojileri